Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Uczestnicy - ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2004.

 

Spis treści

 

ROZDZIAŁ 1. UCZESTNICTWO I PODMIOTOWOŚĆ PRAWNA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

1.1. Pojęcie uczestnictwa (podmiotowości)

......1.1.1. Uczestnictwo sensu largo i sensu stricto

......1.1.2. Społeczność a wspólnota międzynarodowa

................1.1.2.1. Społeczność międzynarodowa

................1.1.2.2. Wspólnota międzynarodowa

1.2. Rodzaje uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych

......1.2.1. Uczestnictwo podmiotowe i przedmiotowe

......1.2.2. Podmiotowość prawno-międzynarodowa i polityczno-międzynarodowa

................1.2.2.1. Definicja podmiotowości prawno-międzynarodowej

................1.2.2.2. Katalog podmiotów prawa międzynarodowego

1.3. Państwa jako podmioty prawa międzynarodowego

......1.3.1. Terytorium państwowe w prawie międzynarodowym

................1.3.1.1. Istota i zakres terytorium państwowego

................1.3.1.2. Granice terytorium państwowego

................1.3.1.3. Nabycie terytorium państwowego

................1.3.1.4. Utrata terytorium państwowego

................1.3.1.5. Pojęcie zwierzchnictwa terytorialnego

................1.3.1.6. Ograniczenie zwierzchnictwa terytorialnego

......1.3.2. Status ludności w prawie międzynarodowym

................1.3.2.1. Obywatelstwo

................1.3.2.2. Cudzoziemcy

................1.3.2.3. Problem uchodźstwa

1.4. Organizacje międzynarodowe jako podmioty prawa międzynarodowego

1.5. Jednostki nieterytorialne sui generis jako podmioty prawa międzynarodowego

.....1.5.1. Stolica Apostolska

.....1.5.2. Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich

.....1.5.3. Powstańcy i strony walczące (wojujące)

.....1.5.4. Ruchy narodowowyzwoleńcze

1.6. Narody jako podmioty prawa międzynarodowego

1.7. Jednostki terytorialne sui generis jako podmioty prawa międzynarodowego

.....1.7.1. Terytoria zależne

................1.7.1.1. Terytoria kolonialne i terytoria niekolonialne

................1.7.1.2. Rodzaje terytoriów kolonialnych

.....1.7.2. Kondominium

.....1.7.3. Terytoria międzynarodowe

.....1.7.4. Stowarzyszenia państw

................1.7.4.1. Wspólnota Narodów (Commonwealth of Nations)

................1.7.4.2. Wspólnota Niepodległych Państw

................1.7.4.3. Unia Europejska

.....1.7.5. Niemcy po II wojnie światowej

.....1.7.6. Tajwan (Republika Chińska)

.....1.7.7. Turecka Republika Północnego Cypru

.....1.7.8. Arabska Demokratyczna Republika Sahary

.....1.7.9. Wolne Miasto Gdańsk

1.8. Osoby fizyczne i prawne jako podmioty prawa międzynarodowego

.....1.8.1. Osoby fizyczne

.....1.8.2. Osoby prawne

 

ROZDZIAŁ 2. PAŃSTWA

2.1. Powstawanie państw

......2.1.1. Secesja

......2.1.2. Rozpad

......2.1.3. Połączenie

......2.1.4. Powstanie państwa na res nullius

2.2. Upadek państw

......2.2.1. Połączenie

......2.2.2. Przyłączenie - inkorporacja

......2.2.3. Rozpad

......2.2.4. Fizyczne zniknięcie terytorium państwowego

......2.2.5. Przekształcenie terytorium państwowego w res nullius

2.3. Typy państw we współczesnym świecie

......2.3.1. Kryterium zaawansowania rozwoju organizacji polit. i tożsamości narodowej

......2.3.2. Kryterium roli w stosunkach międzynarodowych ......2.3.3. Kryterium strukturalne

................2.3.3.1. Państwa jednolite

................2.3.3.2. Państwa złożone

......2.3.4. Kryterium zakresu zdolności do czynności prawnej

................2.3.4.1. Państwa zależne

................2.3.4.2. Mini-państwa

................2.3.4.3. Państwa trwale neutralne

2.4. Podstawowe cechy państw w porządku międzynarodowym

......2.4.1. Niepodległość (suwerenność)

......2.4.2. Równość

................2.4.2.1. Równość praw

................2.4.2.2. Równość wobec prawa

................2.4.2.3. Równość w stanowieniu prawa?

2.5. Poglądy na pozycję państwa w stosunkach międzynarodowych

......2.5.1. Nurt klasyczny

......2.5.2. Nurt modernistyczny - behawioryzm

......2.5.3. Nurt współczesny

2.6. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych

......2.6.1. Organy wewnętrzne

......2.6.2. Organy zewnętrzne

2.7. Odpowiedzialność międzynarodowa państwa

......2.7.1. Pojęcie odpowiedzialności międzynarodowej

......2.7.2. Odpowiedzialność międzynarodowa bezpośrednia i pośrednia

......2.7.3. Realizacja odpowiedzialności - naprawienie szkody

 

ROZDZIAŁ 3. NARODY i RELIGIE

3.1. Problemy z definicją narodu

......3.1.1. Naród jako etnos

......3.1.2. Naród jako demos

3.2. Nacjonalizm

3.3. Kwestia narodowa

3.4. Prawo narodów do samostanowienia

......3.4.1. Źródła zasady samostanowienia narodów

................3.4.1.1. Źródła materialne

................3.4.1.2. Źródła formalne

......3.4.2. Podmioty zasady samostanowienia narodów

................3.4.2.1. Narody kolonialne

................3.4.2.2. Narody państw wielonarodowych

................3.4.2.3. Mniejszości narodowe

................3.4.2.4. Ludy tubylcze

......3.4.3. Treść zasady samostanowienia narodów

......3.4.4. Metody realizacji zasady samostanowienia narodów

................3.4.4.1. Metody pokojowe

................3.4.4.2. Metody nie-pokojowe

3.5. Religie jako uczestnicy stosunków międzynarodowych

 

ROZDZIAŁ 4. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE

4.1. Geneza organizacji międzynarodowych

4.2. Typologia organizacji międzynarodowych

4.3. Międzynarodowe organizacje rządowe - uczestnicy państwowi

......4.3.1. Pojęcie IGOs

......4.3.2. Typologia IGOs

................4.3.2.1. Kryterium podmiotowe

................4.3.2.2. Kryterium przedmiotowe (funkcjonalne)

................4.3.2.3. Kryterium stopnia otwartości

................4.3.2.4. Kryterium celów i skutków działalności

................4.3.2.5. Kryterium posiadania lub nieposiadania specyficznych więzów łączności.

......4.3.3. Organy IGOs

......4.3.4. Rodzaje członkostwa w IGOs

4.4. Międzynarodowe organizacje pozarządowe - uczestnicy niepaństwowi ......

4.4.1. Organizacje o składzie pozarządowym (INGOs sensu stricto)

................4.4.1.1. Pojęcie INGOs sensu stricto

................4.4.1.2. Typologia INGOs sensu stricto

......4.4.2. Organizacje transnarodowe (Transnational Non-Goverment Organizations - TNOs)

................4.4.2.1. Pojęcie TNOs

................4.4.2.2. Korporacje wielonarodowe (transnarodowe)

4.5. Funkcje i znaczenie organizacji międzynarodowych BIBLIOGRAFIA