Rudowski A., Zenderowski R., Integracja europejska. Geneza - funkcjonowanie - perspektywy. Skrypt,
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2002.

 

Spis rzeczy

 

 

1. Historia jedności europejskiej, kształtowanie się kultury europejskiej, czynniki przesądzające o odrębności kulturowej Europy (kultura grecka, prawo rzymskie, tradycja judeo-chrześcijańska). Europa jako fenomen kulturowy, społeczny, polityczny. Utopie i próby politycznej integracji przestrzeni europejskiej. Znaczenie czynników dezintegracyjnych - rozbicie jedności chrześcijaństwa, absolutyzm i nacjonalizm (R. Zenderowski)

2. Koncepcje integracji europejskiej po II wojnie światowej, ich uwarunkowania geopolityczne, kulturowe i ekonomiczne. Powstanie pierwszych instytucji wspólnotowych (EWWiS, EWG, Euratom). Integracja jako podstawowy wyznacznik rozwoju Wspólnot Europejskich - podstawowe teorie integracji politycznej (komunikacyjna, funkcjonalistyczna, neofunkcjonalistyczna, federalistyczna). Ojcowie Europy (R. Zenderowski)

3. Rozszerzanie się Wspólnot Europejskich: 1952-1996, racje i kulisy przystępowania kolejnych państw. Bariery ekonomiczne i polityczne /zakres terytorialny/ (R. Zenderowski)

4. Pogłębianie współpracy w ramach Wspólnot Europejskich, ewolucja współpracy gospodarczej i politycznej. Powołanie Unii Europejskiej. Kierunki rozwoju: Traktat z Maastricht, Traktat Amsterdamski,
szczyt UE w Nicei oraz w Leaken /zakres merytoryczny/ (A. Rudowski)

5. Unia Europejska w zglobalizowanym ekonomicznie świecie - jako uczestnik międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych. Problem konkurencyjności UE.
Unia Europejska a inne projekty integracyjne (NAFTA) (A. Rudowski)

6. Mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej - instytucje wspólnotowe i unijne, zasady podejmowania decyzji oraz horyzonty zmian po Traktacie z Nicei (R. Zenderowski)

7. Współczesne koncepcje rozwoju Unii Europejskiej uwzględniające kryterium: tempa (czasu) integracji, głębokości działań integracyjnych, zakresu (ilości dziedzin) objętych integracją
oraz pożądanej przestrzeni integracyjnej (kwestia granic przyszłej UE) - Europa a la carte, Stany Zjednoczone Europy, Europa "dwóch prędkości", koncepcja "zmiennej geometrii",
integracja elastyczna, etc. Zakres, charakter oraz konsekwencje współczesnych debat nad przyszłym kształtem instytucjonalnym Unii Europejskiej.
Problem rozszerzenia Unii Europejskiej na Wschód - bariery ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Polska kandydatura do członkostwa w UE (R. Zenderowski)

8. Charakter współczesnych debat nad przyszłością Europy. Dyskusja nad wybranym tekstem (R. Zenderowski)

9. Integracja państw i narodów Europy Środkowej. Europa Środkowo-Wschodnia - pojęcie, transformacja i nowe położenie międzynarodowe Zasady i priorytety polityki zagranicznej państw Europy Środkowo-Wschodniej. Integracyjne inicjatywy regionalne. Grupa Wiszegradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, Współpraca Bałtycka, Współpraca Gospodarcza Morza Czarnego. (R. Zenderowski)