Felix vita

 

Trzy lata temu w czasie podróży po Rumunii z kilkoma studentami - Joanną Bąk, Marcinem Komanem i Marcinem Marczakim - postanowiliśmy założyć w UKSW organizację pod nazwą Zjednoczenie Kulturystyczno-Turystycznego „Felix Vita”. Po powrocie do kraju sporządzono roboczą wersję statutu przyszłej organizacji i niestety na tym nasz entuzjazm się wyczerpał. Jak zwykle w takich sytuacjach, pojawiło się milion innych spraw do załatwienia. A może jednak nie wszystko stracone i uda się ostatecznie organizację zalegalizować? Wszystkich zainteresowanych członkostwem proszę o przesyłanie swoich uwag i propozycji. Na ich podstawie być może zmodyfikujemy statut i wystąpimy o rejestrację. Tymczasem poniżej zamieszczam roboczą wersję statutu.

 

 

Statut

 Zjednoczenia Kulturystyczno-Turystycznego „Felix Vita”

  

 

Preambuła

Kierowani pragnieniem ożywienia kultury fizycznej i turystycznej wspólnoty akademickiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
przeciwdziałając zanikowi więzi społecznych oraz słabiźnie i wątłości fizycznej
powstałej na skutek lenistwa lub przywiązywania nadmiernej wagi do rozwoju intelektualnego,
żywiąc nadzieję na stworzenie wspólnoty, której wyłącznym celem jest realizacja przyjętych
przez Zjednoczenie ideałów bez zadęcia i bufonady,
niniejszym powołujemy do życia Zjednoczenie Kulturystyczno-Turystyczne „Felix Vita”,
w którego szeregi zapraszamy wszystkich pragnących spędzać życie radośnie,
bez obłudy i hipokryzji, walki o władzę, wpływy i pieniądze.

 Sulina – Crişan – Jud. Tulcea (Rumunia), dnia 12. sierpnia 2003 r.

  

Rozdział I.

Cele i Pryncypia

 

§ 1

 

1.   Zjednoczenie Kulturystyczno-Turystyczne „Felix Vita” jest organizacją otwartą, gotową przyjąć w swoje szeregi wszystkich, którzy autentycznie cenią sobie właściwie rozumianą tężyznę fizyczną i poznawanie świata.

2.   Głównym celem działalności Zjednoczenia jest integracja środowiska akademickiego UKSW – studentów, absolwentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych na niwie sportowo-turystycznej, bez przenoszenia na forum Zjednoczenia hierarchii i podziałów obowiązujących w normalnym życiu uczelni.

3.    Wszyscy członkowie Zjednoczenia są równi i zwracają się na forum organizacji do siebie per „Ty” (Kolego, Towarzyszu).

 

§ 2

 

1. Do celów szczegółowych Zjednoczenia zalicza się:

a.  Propagowanie zdrowego stylu życia i tężyzny cielesnej poprzez propagandę antynikotynową, antyalkoholową, antynarkotykową oraz walkę z różnego rodzaju wynaturzeniami i zboczeniami (m.in. dopingiem i anoreksją). W szczególności Zjednoczenie walczyć będzie z kultem ciała, sprzecznym z osobową godnością człowieka. Walka z alkoholem w uzasadnionych przypadkach może zostać zawieszona na czas określony.

b.  Organizację i zapewnienie członkom Zjednoczenia oraz w miarę możliwości także innym osobom nieskrępowanego dostępu do urządzeń kulturystycznych stosownie do ich możliwości fizycznych i psychicznych. W tym celu członkowie Zjednoczenia będą zabiegać o stworzenie na uczelni odpowiedniej bazy ćwiczeniowej uwzględniającej potrzeby środowiska akademickiego. Zjednoczenie będzie także organizowało ćwiczenia w terenie, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

c.  Organizację wyjazdów turystycznych krajowych i zagranicznych głównie dla członków Zjednoczenia, a w miarę możliwości także dla innych osób. Główną formą turystyki będą tzw. obozy przetrwania w terenach trudnodostępnych i niezamieszkanych, na których weryfikacji podlegać będzie wytrzymałość psychiczna i fizyczna uczestników. W uzasadnionych przypadkach, obozy organizowane będą w normalnych warunkach w celu sprawdzenia zachowania się członków w normalnych warunkach. Celem organizowanych wyjazdów ma być jak najściślejsza integracja Zjednoczenia.

d.  Dążenie do wprowadzenia do regulaminu rekrutacji studentów UKSW kryterium sprawności i kondycji fizycznej (np. skoki przez skakankę, biegi przełajowe, tzw. pompki, itp.), w celu uniknięcia przyjmowania osób osowiałych, apatycznych i wszelkiej maści malkontentów. Zjednoczenie we współpracy z zakładem kultury fizycznej zaproponuje władzom uczelni odpowiedni test sprawnościowy, który byłby przeprowadzany przed egzaminami pisemnymi.

e.  Prowadzenie działalności bibliotekarskiej we własnym zakresie w udostępnionym przez uczelnię pomieszczeniu oraz we współpracy z Biblioteką UKSW, a tym samym zagwarantowanie studentom UKSW szerszego dostępu do czasopism i literatury fachowej z zakresu kulturystyki i turystyki.

f.   Prowadzenie działalności wydawniczej w postaci lokalnej gazetki oraz broszur, w których zamieszczane będą regularnie fachowe porady jak ćwiczyć i wypoczywać, rozmowy z autorytetami ze świata kulturystyki i turystyki, zdjęcia sportowych sylwetek na rozkładówkach oraz fotografie z podróży, a także łatwe do rozwiązania krzyżówki.

g.  Organizację ogólnouczelnianych konkursów kulturystycznych i turystycznych, dzięki którym Zjednoczenie będzie mogło zaistnieć w szerszej skali w życiu uczelni oraz zainteresować swoją działalnością całe środowisko akademickie. Zawody powinny mieć charakter masowy, niebanalny, zabawny, do pewnego stopnia prześmiewczy i maksymalnie widowiskowy.

h.  Aktywne uczestnictwo członków Zjednoczenia w promocji uczelni w kraju i poza jego granicami poprzez wspólne przedsięwzięcia kulturystyczno-turystyczne oraz masowe zabawy na świeżym powietrzu.

i.   Współpracę z władzami uczelni oraz innymi organizacjami o podobnym profilu z kraju i zza granicy.

 

2.   Odpowiedzialność za realizację w/w celów Zjednoczenia spoczywa na wszystkich członkach, zaś w zakresie koordynacji działań i prowadzenia bieżącej polityki na Komitecie Sterującym.

 

 

Rozdział II.

Struktura, organy i zasady działalności

 

 

1. Plenum Popularne

 

§ 1
 

Najwyższą władzą Zjednoczenia Kulturystyczno-Turystycznego „Felix Vita” jest Plenum Popularne, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Zjednoczenia.

 

§ 2

 

1.   Plenum Popularne dokonuje wyboru poszczególnych władz Zjednoczenia oraz decyduje o generalnym kształcie działalności i priorytetach Zjednoczenia.

2.   Decyzje dotyczące polityki Zjednoczenia adresowane do Komitetu Sterującego posiadają charakter uchwał oraz apeli i nie są prawnie zobowiązujące.

 

§ 3

 

1.   Plenum zwoływane jest co najmniej raz na dwa lata na podstawie jednomyślnej decyzji wszystkich członków Komitetu Sterującego lub na wniosek co najmniej 20% wszystkich członków Zjednoczenia skierowany do Prezesa Komitetu Sterującego. W tej sytuacji jest on zobowiązany przygotować w porozumieniu ze Starostą Plenum w terminie nie przekraczającym czterech tygodni licząc od daty wpłynięcia wniosku.

2.   W przypadku braku inicjatywy ze strony członków lub Komitetu Sterującego, Plenum odbędzie się w trzeci piątek listopada roku parzystego.

 

§ 4

 

1.    Obradom Plenum przewodniczy Starosta, którym jest najstarszy wiekiem ze zgromadzonych członek Zjednoczenia. Obradom nie może przewodniczyć członek Komitetu Sterującego ani Komisji Rewizyjnej. Zastępuje go kolejny wg starszeństwa członek Zjednoczenia.

2.   Trzech w kolejności wg starszeństwa członków Zjednoczenia tworzy Konwent Seniorów, którego zadaniem jest sprawne przeprowadzenie Plenum Popularnego i ewentualne zgłaszanie inicjatywy jego zwołania.

 

§ 5

 

1.   Plenum dokonuje wyboru Prezesa oraz zaproponowanych przez niego pięciu członków Komitetu Sterującego, którym przydziela się w dniu wyborów odpowiednie funkcje w ramach Komitetu.

2.   Plenum przyjmuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe z prac Komitetu Sterującego i udziela mu absolutorium po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej.

3.   Plenum może w każdej chwili odwołać Prezesa, a tym samym cały Komitet Sterujący.

4.   Dla podjęcia w/w decyzji wystarcza zwykła większość głosów wszystkich zgromadzonych.

 

§ 6

 

1.      Plenum dokonuje wyboru trzech członków Komisji Rewizyjnej.

2.      Nie wolno łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Komitecie Sterującym.

3.      Plenum przyjmuje sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej i udziela jej absolutorium.

 

 

2. Komitet Sterujący

 

§ 1

 

1.      Komitet Sterujący stanowi władzę wykonawczą Zjednoczenia i za swoją działalność odpowiada przez Plenum Popularnym.

2.      Komitet Sterujący podlega bieżącej kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej.

3.      Za pełnienie funkcji w Komitecie Sterującym nie przysługuje niestety wynagrodzenie finansowe.

 

§ 2

 

1.      Komitet Sterujący powoływany jest na wniosek nowo wybranego Prezesa przez Plenum Popularne zwykłą większością głosów.

2.      Komitet Sterujący rozpoczyna działalność z dniem wyborów i stwierdzenia ich ważności przez Starostę Plenum.

 

§ 3

 

1.   Liczba członków Komitetu wraz z Prezesem wynosi sześć osób.

2.   Członkiem Komitetu nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym lub przeciwko której toczy się postępowanie karne w kraju lub za granicą.

 

§ 4

 

1.   Kadencja Komitetu Sterującego trwa dwa lata.

2.   Kadencja Komitetu Sterującego może zostać skrócona jedynie decyzją Plenum Popularnego na wniosek co najmniej 20% członków Zjednoczenia lub na wniosek Prezesa.

3.   Decyzja o skróceniu kadencji zapada zwykłą większością głosów członków Plenum.

 

§ 5

 

1.    Komitet Sterujący podlega kierownictwu Prezesa, który przewodniczy pracom Komitetu i każdorazowo podpisuje się pod jego decyzjami.

2.    W obrębie Komitetu działają dwa Departamenty: Departament Turystyki i Departament Kulturystyki

3.    Na czele Departamentu stoi po dwóch członków Komitetu tworząc Kolegium Departamentu.

4.    W obrębie Komitetu działa Skarbnik odpowiedzialny za pobieranie składek i ich rozliczenie.

 

§ 6

 

1.      Departament Turystyki posiada dwa Wydziały: Wydział Turystyki Krajowej i Wydział Turystyki Zagranicznej.

2.      W ramach Wydziału Turystyki Krajowej działają ad hoc następujące Sekcje:

a.      Nawigacyjno-Kartograficzna;
b.
      Biwakowo-Kwaterunkowa;
c.
      Aprowizacyjno-Gastronomiczna;
d.
      Kulturalno-Oświatowa i Organizacji Zabaw na Postojach;
e.
      Pierwszej Pomocy Medycznej;
f.
       Porządku i Oddawania do Skupu Surowców Wtórnych;
g.
      Antykryzysowa i Sytuacji Nadzwyczajnych;
h.
      Bezpieczeństwa i Ochrony;
i.
       Ubezpieczeń i Rewindykacji.

3.      W ramach Wydziału Turystyki Zagranicznej działają ad hoc następujące Sekcje:

      a.   Biwakowo-Kwaterunkowa;
b.
   Aprowizacyjno-Gastronomiczna;
c.
   Kulturalno-Oświatowa i Organizacji Zabaw na Postojach;
d.
   Porządku i Oddawania do Skupu Surowców Wtórnych;
e.
   Pierwszej Pomocy Medycznej;
f.
    Antykryzysowa i Sytuacji Nadzwyczajnych;
g.
   Bezpieczeństwa i Ochrony;
h.
   Ubezpieczeń i Rewindykacji;
i.
    Ds. nawiązywania i utrzymywania kontaktów z obcokrajowcami, zwłaszcza z Polonią;
j.
    Lingwistyczno-Translacyjna;
k.
   Dokumentów Podróży.

 

§ 7

 

1.      Departament Kulturystyki posiada dwa Wydziały: Wydział Kulturystyki Męskiej i Wydział Kulturystyki Damskiej.

2.      W ramach obydwu Wydziałów ad hoc działają następujące Sekcje:

      a.   Logistyczno-Aprowizacyjna;
b.
   Konserwacji Urządzeń Kulturystycznych oraz Transportu;
c.
   Antydopingowa i Propagowania Zasad „Fair Play”;
d.
   Pomiaru Wagi i Przyrostu Mięśniowego;
e.
   Pierwszej Pomocy Medycznej;
f.
    Walki ze Zboczeniami i Wynaturzeniami;
g.
  Przeciwdziałania Zwiotczeniu i Zanikowi Mięśni w Wyniku Nadmiernej Aktywności Intelektualnej lub Innej Aktywności.

 

§ 8

 

1.      Skarbnik odpowiedzialny jest za terminowe ściąganie składek od członków Zjednoczenia oraz ich rozliczenie w cyklu rocznym.

2.      Skarbnik sprawuje pieczę nad powierzonymi mu środkami finansowymi.

3.      Skarbnik bierze czynny udział w przygotowaniu budżetu Zjednoczenia i rozliczenia finansowego.

 

 

3. Komisja Rewizyjna

 

§ 1

 

1.       Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny Zjednoczenia i za swoją działalność odpowiada przez Plenum Popularnym.

2.      Za pełnienie funkcji w Komitecie Sterującym nie przysługuje niestety wynagrodzenie finansowe.

 

§ 2

 

1.      Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Plenum Popularne zwykłą większością głosów.

2.      Komisja Rewizyjna rozpoczyna działalność z dniem wyborów i stwierdzenia ich ważności przez Starostę Plenum.

 

§ 3

 

1.   Liczba członków Komisji wraz z Przewodniczącym wynosi trzy osoby.

2.   Członkiem Komisji nie może zostać osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym lub przeciwko której toczy się postępowanie karne w kraju lub za granicą.

 

§ 4

 

1.   Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

2.   Kadencja Komisji Rewizyjnej może zostać skrócona jedynie decyzją Plenum Popularnego na wniosek co najmniej 20% członków Zjednoczenia lub na wniosek Przewodniczącego Komisji.

3.   Decyzja o skróceniu kadencji Komisji zapada zwykłą większością głosów członków Plenum.

 

§ 5

 

1.    Komisja Rewizyjna podlega kierownictwu Przewodniczącego, który przewodniczy pracom Komisji i każdorazowo podpisuje się pod jego decyzjami.

2.   Osoba Przewodniczącego wybierana jest głosami członków Komisji.

 

c.d.n.

 

Strona główna