Nowa strona 1
 
 

 

Moi Wydawcy

 

 

CeDeWu

Ossolineum

ATLA 2

Instytut Zachodni

PISM

Wydawnictwo UKSW

 
 

Mój życiorys naukowy

 

Urodzony 28 października 1974 roku w Cieszynie. W 1994 roku ukończył (matura) Technikum Hotelarskie w Wiśle (technik hotelarz), a następnie, do wiosny 1999 roku studiował na kierunku politologii (specjalizacja: Chrześcijańskie Nauki Społeczne) w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
 

Profesor w Katedrze Teorii Państwa i Polityki Międzynarodowej (kierownik katedry od 2009 roku). Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie od 1 października 2001 r. (mianowanie, I etat). Ponadto (II etat) – ptofesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych (Wydział Zarządzania) – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, pracownik naukowo-dydaktyczny (od lutego 2006 r.). Od 2008 roku Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii UKSW.

 

Pracę magisterską (maj 1999) obroniłem w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
Temat pracy: Redefinicja pojęcia gospodarki narodowej w kontekście rynku globalnego 
Promotor: prof. dr hab. A. Dylus.
Recenzent: prof. dr hab. Helmut Juros

Rozprawę doktorską (czerwiec 2001) obroniłem na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. 
Temat pracy: Problem reintegracji miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna i Českého Těšína 
Promotor: prof. dr hab. H. Skorowski 
Recenzenci:
prof. dr hab. A. Dylus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wojciech Świątkiwicz, Uniwersytet Śląski
Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Rozprawę habilitacyjną (grudzień 2008) obroniłem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Temat pracy: Nad Tatrami błyska się... Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004)
Autoreferat habilitacyjny
Promotorzy:
prof. Andrzej Mania, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Jarosław Drozd, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. Andrzej Chodubski, Uniwersytet Gdański
dr hab. Maciej Koźmiński, Collegium Civitas
Uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina: nauki o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe


Mianowanie na profesora nadzwyczajnego (UKSW) miało miejsce w dniu 22. czerwca 2009 roku w Warszawie z rąk Rektora UKSW ś.p. ks. prof. dra hab. Ryszarda Rumianka. Mianowanie na czas określony do dnia 30 września 2014 roku.


W maju 2010 roku decyzją Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie rozpoczęto przewód postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora.


Odznaczenia i nagrody: 
Medal Komisji Edukacji Narodowej
   za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki, legitymacja nr 90976, rok nadania: 2004.

Brązowy Krzyż Zasługi
     
rok nadania: 2009 (Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego z dnia 21 września 2009 r.,
      legitymacja nr 292-2009-84).
Nagroda Rektora UKSW w Warszawie „za rzetelną, pełną inicjatywy i kreatywności pracę na rzecz Uniwersytetu” (2011).
Monografia pt. Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.
     Między etnizacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)
uzyskała w 2010 roku
     wyróżnienie w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


 

Przynależność organizacyjna: 
Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział Warszawski - Sekretarz (2002-2006), Prezes (2006-2009)
International Political Science Association – członek (od 2002 roku)
 
 
więcej informacji

 

PUBLIKACJE   pobierz plik z moim aktualnym CV naukowym


 

Monografie, podręczniki, prace pod redakcją

 

1997

 • Zenderowski R. i in. (oprac.), Europa i Kościół, Wyd. Fundacji ATK, Warszawa 1997. Skan PDF

2002

 • Rudowski A., Zenderowski R., Integracja europejska. Geneza - funkcjonowanie - perspektywy. Skrypt, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  Warszawa 2002. Rozdziały: 1,2,3,6,7 (
  zobacz). Skan PDF

2003

 • Sowiński S., Zenderowski R., Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002/03. Rozdziały: 1 i 2 (zobacz). Skan PDF

2004

 • Zenderowski R., Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2004 (zobacz). Skan PDF

 • Zenderowski R. (red.), Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004 (zobacz). Skan PDF

 • Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Uczestnicy - ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym, Wyd. Uniwersytetu Kardynała St. Wyszyńskiego, Warszawa 2004 (zobacz). Skan PDF

2005

 • Zenderowski R., Technika pisana prac magisterskich, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005 (zobacz). Skan PDF

2006

 • Cebul K., Zenderowski R., Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Wyd. UKSW, Warszawa 2006. Skan PDF

 • Zenderowski R., Stosunki międzynarodowe. Vademecum, Wrocław 2006 (zobacz). Skan PDF

2007

 • Zenderowski R., Nad Tatrami błyska się... Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym
  w Republice Słowackiej (1989-2004)
  .

2009

 • Brzezińska M., Zenderowski R.  (red.), Traktat Lizboński. Co dalej po referendum w Irlandii?, Warszawa 2009.
  okładka  tekst

 • Zenderowski R. (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Warszawa 2009.

2010

 • Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010, ss. 424.

 • Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe?, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2010, ss. 180.

2011

 • Zenderowski R., Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 315.

 • Mazurkiewicz P., Zenderowski R. (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, ss. 264.


Artykuły w pracach zbiorowych

 

2004

 • Zenderowski R., Europa Środkowa jako "ucieczka przed Wschodem" czy "pomost" między Wschodem i Zachodem?, w: R. Zenderowski (red.), Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość?, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wyd. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004, s. 36-48. (wersja pdf)

2005

 • Zenderowski R., Państwo - główny aktor stosunków międzynarodowych? Pluralizacja sceny  międzynarodowej jako wyzwanie dla współczesnych państw, w: A. Cypryś, A. Garbarz, B. Szluz (red.), Jakie państwo? Materiały sesji naukowej, która odbyła się 10 czerwca 2005 r. w Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 81-93 (wersja pdf)

2006

 • Zenderowski R., Słowacja, w: K.A. Wojtaszczyk, M. Poboży, A. Wierzchowska (red.), Ratyfikacja traktatów wspólnotowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa-Ciechanów 2006, s. 303-329 (wersja pdf)

2007

 • Zenderowski R., Słowacja, w: K.A. Wojtaszczyk (red.), Prawno-ustrojowy wymiar ratyfikacji traktatów wspólnotowych, Warszawa 2007, s. 375-402.

 2008

 • Зендеровски Р., Религия и национальное самосознание Словаков, w: А.А. Сотниченко (red.), Религия в современной системе международных отношений: права человека и религия, Санкт-Петербург 2008. (wersja pdf)

2009

 • Zenderowski R., Ewolucja słowackiego systemu partyjnego od 1989 roku, w: J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Wielowymiarowość systemów politycznych. Teoretyczne założenia i praktyczne uwarunkowania, Warszawa 2009, s. 9-35. (wersja pdf)

 • Zenderowski R., Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego na Słowacji, w: M. Brzezińska, R. Zenderowski (red.), Traktat Lizboński. Co po Irlandii?, Warszawa 2009, s. 95-128. (wersja pdf)

 • Zenderowski R., Przyczyny rozpadu Czecho-Słowacji, w: A. Rudowski, R. Zenderowski (red.), Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 9-46.  wersja pdf

 • Zenderowski R., Od tożsamości etnicznej ku tożsamości międzynarodowej. Słowacka tożsamość w perspektywie dyskursu politycznego (1989-2004), w: M. Mróz i T. Dębowski (red.), Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 302-358.

 • Zenderowski R., Die „verstümmelte” Stadt: Teschens mitteleuropäisches Schicksal, w: L. Udolph, Ch. Prunitsch (red.), Teschens. Eine geteilte Stadt im 20. Jahrhundert, Dresden 2009, s. 57-68.

2010

 • Zenderowski R., Od unii personalnej do Unii Europejskiej. Modele jednoczenia narodów w Europie na przykładzie Polski i Litwy, w: A. Chylak, M. Horodniczy (red.), Grunwald. Walka 600-lecia, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, s. 25-35 (liczba autorów ogółem: 9, w tym liczba autorów z jednostki: 1).

 • Zenderowski R., Środkowoeuropejskość jako transnarodowa tożsamość, w: A.K. Gogacz (red.), Europa Środkowa. Salon czy przedpokój Europy, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2010, s. 47-66 (liczba autorów ogółem: 17, w tym liczba autorów z jednostki: 1).

 • Zenderowski R., Słowacka tożsamość narodowa. Geneza. Proces kształtowania. Kluczowe dylematy, w: E. Pałka (red.), Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2010, s. 13-64 (liczba autorów ogółem: 15, w tym liczba autorów z jednostki: 2). 

2011

 • Zenderowski R. (rec.), Maria Bobrownicka, Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich. Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków 2006, w: P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 250-255 (liczba autorów ogółem: 17, w tym liczba autorów z jednostki: 13).

 • Zenderowski R., Przyjaciele, choć rywale w Europie Środkowej. Wizerunek Republiki Czeskiej i Słowacji w polskich stacjach radiowych i telewizyjnych, w: P. Mazurkiewicz, R. Zenderowski (red.), Przemiany w Europie Środkowej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011, s. 221-239 (liczba autorów ogółem: 17, w tym liczba autorów z jednostki: 13).

 • Zenderowski R., What kind of collective memory does a democratic state Reed? A contribution to the analysis of identity discourse in Slovakia after 1989, w: B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki (red.), Making Democracy in 20 Years. Media and Politics in Central and Eastern Europe, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 145-155 (liczba autorów ogółem: 24, w tym liczba autorów z jednostki: 1).

 • Zenderowski R., Cieszyn cieszy – Cieszyn smuci. Miasto podzielone granicą państwową jako środkowoeuropejskie miejsce pamięci, w: W. Śleszyński (red.), Wspólne czy osobne? Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej, Wydawnictwo Avalon, Białystok-Kraków 2011, s. 205-214 (liczba autorów ogółem: 24, w tym liczba autorów z jednostki: 3).

 

Artykuły i recenzje w czasopismach

 

1996

 • Zenderowski R. (rec.), Bogacenie się: konieczność czy powinność?, "Więź" 1996 nr 6, s. 191-196 (spis treści czasopisma).

 • Zenderowski R., Sprawozdanie z sympozjum Stosunek Kościół-państwo w przyszłej Europie. Europejskie struktury
  a instytucje religijne
  , "Saeculum Christianum" 1996 nr 2, s. 223-227.

1998

 • Zenderowski R., Europa jako wyzwanie dla Kościoła, "Przegląd Powszechny" 1998 nr 9, s. 271-272.

 • Zenderowski R., Powołanie narodów - powołanie Europy, "Ku nowej Polsce" 1998 nr 1, s. 13-14.

 • Zenderowski R., Studium Generale Europa, "Studia Europejskie" 1998 nr 1, s. 193-196 (wersja pdf).

2000

 • Zenderowski R., Integracja, o której nie mówi się w mediach, "Polski Kalendarz Europejski" 2000 nr 11.

2001

 • Zenderowski R., Cieszyn i Czeski Cieszyn w świetle badań socjologicznych, "Znad Olzy" 2001 nr 5.

2002

 • Zenderowski R., Cieszyn jako miasto podzielone granicą. Przyczyny i konsekwencje podziału z 1920 roku, "Saeculum Christianum" 2002 nr 1, s. 107-126. (wersja pdf)

 • Zenderowski R., Samorząd terytorialny w świetle badań opinii publicznej, "Zarządzanie i Edukacja" 2002 nr V (35),
  s. 5-31. (wersja pdf)

 • Zenderowski R., Stosunki między mieszkańcami miast podzielonych granicą państwową na przykładzie Cieszyna
  i Czeskiego Cieszyna (Český Těšín).
  Studium socjologiczne, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002 nr 1, s. 49-78 (
  wersja pdf).

2003

 • Zenderowski R., Borders of Europe - Borders in Europe, "The Polish Foreign Affairs Digest" 2003 nr 2, s. 39-49 (spis treści czasopisma). (wersja pdf)

 • Zenderowski R., Chrześcijańskie inspiracje jedności europejskiej, "Wierzyć Życiem" 2003 nr 2, s. 24-25. (wersja pdf)

 • Zenderowski R., Chrześcijańskie inspiracje jedności europejskiej , "Wierzyć Życiem" 2003 nr 4, s. 16-18. (wersja pdf)

 • Zenderowski R., Granice Europy - granice w Europie, "Odra" 2003 nr 2, s. 2-8 (wersja pdf).

 • Zenderowski R., Chrześcijaństwo w perspektywie integracji europejskiej - wizja papieska, "Społeczeństwo" 2003 nr 3, s. 429-440 (wersja pdf).

 • Zenderowski R., Kryzys Europy - szansą Kościoła, "Communio" 2003 nr 4, s. 131-143. (wersja pdf)

 • Zenderowski R., Europa jako zadanie dla chrześcijan. Jan Paweł II o Europie i europejskości, "Communio" 2003 nr 5,
  s. 150-173. (wersja pdf).

 • Zenderowski R. (rec.), Mitologizacja i demitologizacja państwa narodowego, "Studia Nauk Politycznych" 2003 nr 1,
  s. 325-240. (wersja pdf).

2004

 • Zenderowski R., Europa Środkowa jako "ucieczka przed Wschodem" czy "pomost" między Wschodem i Zachodem?, "Zarządzanie i Edukacja" 2004 nr 1, s. 113-126. Tekst konferencyjny zob. wersja pdf

 • Zenderowski R., Pomiędzy Wschodem a Zachodem?, "Przegląd Zachodni" 2004 nr 3, s. 3-19 (wersja pdf)

 • Zenderowski R., System partyjny Republiki Słowackiej (1993-2002), "Annales UMCS, Sectio: K - Politologia" t. XI (2004), s. 113-130 (summary).

 • Zenderowski R., Między Rosją i Niemcami. Identyfikacja polityczna i kulturowa Polaków i Czechów, "Sprawy Narodowościowe" z. 24-25 (2004), s. 133-153 (wersja pdf)

2005

 • Zenderowski R. (rec.), K. Vodička (ed.), Dělení Československa. Deset let poté, Praha 2003, ss. 336, “Przegląd Zachodni” 2005 nr 3, s. 227-233 (wersja pdf)
 • Zenderowski R., Przyczyny podziału Czecho-Słowacji (1992), „Sprawy Międzynarodowe” 2005 nr 3. (wersja pdf).
 • Zenderowski R., Causes of the Breakup of Czecho-Slovakia, “The Polish Quarterly of International Affairs” 2005 nr 3, s. 100-114. (wersja pdf).

2007

 • Pieńkowski J., Zenderowski R., Wyszehrad i jego pamięci zbiorowe, “Visegrad.info - Internet Magazine”  www.visegrad.info.     artykuł wersja pdf
 • Zenderowski R., Kwestia węgierska jako immanentny problem słowackiej polityki, “Rocznik Wschodni” 2006/2007 nr 12, s. 51-76. (wersja pdf).

2008

 • Zenderowski R., Przyczyny i okoliczności dyferencjacji narodowej Czechów i Słowaków. Przyczynek do zrozumienia upadku idei narodu czechosłowackiego, „Zeszyt Naukowy Katedry Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych” 2008 zeszyt nr 38, s. 50-79. (wersja pdf).

2009

 • Zenderowski R., „Okaleczone miasto”. Środkowoeuropejski los Cieszyna, „Pressje” 2009 nr XV, s. 83-93 (wersja pdf).
 • Zenderowski R., Wyścig wiktymistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej. O wyższości Holokaustu nad Golden Age, „Studia Bobolanum” 2009 nr 3, s. 65-93 (liczba autorów ogółem: 20, w tym liczba autorów z jednostki: 1).
 • Zenderowski R., Ratyfikacja traktatu Lizbońskiego na Słowacji, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2009 nr 1-2, s. 47-73 (liczba autorów ogółem: 20, w tym liczba autorów z jednostki: 1).

 • Zenderowski R. (rec.), Brian W. Blouet, Geopolitics and Globalization in the Twentieth Century, Reaktion Books, London 2001, „Przegląd Geopolityczny” 2009 nr 1, s. 235-239 (liczba autorów ogółem: 20, w tym liczba autorów z jednostki: 1).

2010

 • Zenderowski R., Religia a słowacka tożsamość narodowa, „Przegląd Zachodni” 2010 nr 1, s. 163-185 (liczba autorów ogółem: 20, w tym liczba autorów z jednostki: 1).

 • Zenderowski R., Etnizacja religii i sakralizacja etnosu: nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2010 nr 24, s. 36-50 (liczba autorów ogółem: 16, w tym liczba autorów z jednostki: 3).

2011

 • Zenderowski R., Czy globalizacja unieważni nacjonalizmy i tożsamości narodowe?, „Studia Bobolanum” 2011 nr 1, s. 139-150 (liczba autorów ogółem: 13, w tym liczba autorów z jednostki: 1).

 • Zenderowski R. (rec.), Dariusz Popławski (red.), Małe państwa Europy. Specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, „Przegląd Europejski” 2011 nr 1, s. 143-146 (liczba autorów ogółem: 14, w tym liczba autorów z jednostki: 2).

 • Zenderowski R., Pamięć i tożsamość narodowa, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011 nr 28, s. 149-166 (liczba autorów ogółem: 20, w tym liczba autorów z jednostki: 4).

 • Zenderowski R. (rec.), Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989-2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2011 nr 28, s. 298-302 (liczba autorów ogółem: 20, w tym liczba autorów z jednostki: 4).

 

Skrypty na prawach maszynopisu

 • Zenderowski R., Kwestie narodowościowe w Europie Środkowej. Skrypt do konwersatorium dla studentów politologii, wyd. III, Warszawa 2004.

 • Zenderowski R., Europa Środkowa w literaturze polskiej i zagranicznej. Przewodnik bibliograficzny, wyd. I, Warszawa 2002.

 

Strona główna